האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות : לימודים לתארים מתקדמים

לימודי המוסמך בחוג אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
אפיון החוג
 
 
 אפיון החוג: המחקר וההוראה בחוג לאבולוציה, אקולוגיה והתנהגות (אא"ה) מתמקדים בהבנת התהליכים האבולוציוניים, האקולוגיים וההתנהגותיים הפועלים באורגניזמים, באוכלוסיות, בחברות, ובמערכות אקולוגיות ביבשה, בים ובאגמים. במיוחד עוסק החוג ביחסי הגומלין שבין אורגניזמים לבין סביבתם הביוטית והאביוטית, בדינמיקה של אוכלוסיות וחברות אקולוגיות במרחב ובזמן, במגוון המינים והגורמים שמשפיעים עליו, באבולוציה על רמותיה השונות, בחקר התפתחותם והקשרם האבולוציוני-אקולוגי של מנגנוני התנהגות, ובהשלכות היישומית של כלל הגורמים הללו לממשק של מערכות אקולוגיות ושמירת טבע. מגוון המחקרים המוצעים בחוג כולל עבודות ניסוייות ב"שדה" ובמעבדה, עבודות תיאורטיות המבוססות על כלים אנליטיים, סטטיסטיים וחישוביים, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של כלים מולקולריים, אופטיים ואקוסטיים, חישה מרחוק ומערכות GIS, ועבודות הכוללות שילוב גישות רב תחומי.
 
תנאי קבלה ללימודי מוסמך בחוג: תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג הוא ממוצע של 85 לפחות בתואר בוגר במדעי החיים מהאוניברסיטה העברית או באוניברסיטה אחרת. תלמיד[1] בעל תואר בוגר שאינו ממדעי החיים יחויב בלימודי השלמה כפי שייקבע ע"י ראש החוג או ע"י וועדת קבלה חוגית אשר תמונה על ידי ראש החוג. וועדה זו תדון גם בבקשות קבלה של תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסדות אחרים (מכללה, האוניברסיטה הפתוחה, וכד'). במקרים מיוחדים תידרש שנת השלמה מלאה אשר במהלכה יחויב התלמיד להשיג ציון מינימלי של 85 בכל אחד מהקורסים כתנאי מקדים לקבלה לחוג. בכל מקרה לא יכללו קורסי ההשלמה במניין נקודות הזכות הדרושות לתואר.
 
לימודי חובה: היקף הלימודים לתואר מוסמך - 30 נ"ז אשר לפחות 18 מתוכן יוענקו מקורסי המוסמך המומלצים על ידי החוג (ראה רשימת הקורסים בשנתון). שני קורסי הסטטיסטיקה (52302 ו- 52308) והקורס "סמינריון סגל ומוסמך באקולוגיה ואבולוציה" הם קורסי חובה.
                                                                                                   
"סמינריון סגל ומוסמך באקולוגיה ואבולוציה": החוג רואה חשיבות רבה להשתתפותם של כל תלמידיו בקורס זה. שמיעת הרצאות, הצגת שאלות והעלאת רעיונות בסיומה של ההרצאה תורמים רבות הן למרצה והן לפיתוח חשיבה מדעית יוצרת וביקורתית בקרב התלמידים. הקורס מהווה בסיס חשוב לדיון בעבודות המדעיות אותן מבצעים תלמידי אס"א ומשמש במה חשובה לאינטראקציה בין מורי ותלמידי החוג. השתתפות החובה בקורס כוללת נוכחות בסמינרים והצגת שתי הרצאות. ההרצאה הראשונה תינתן במשך שנת הלימודים הראשונה ובה יציג התלמיד את תכנית מחקרו לתואר. ההרצאה השנייה תינתן בסיום התואר ובה יציג התלמיד את תוצאות המחקר. הציון בקורס יינתן על סמך ההרצאה הראשונה. נוכחות מינימלית ב 80% מהסמינריונים במשך שנתיים (למעט היעדרות מסיבות מוצדקות כגון – מילואים, מחלה או חפיפת זמנים עם עבודה כעוזר הוראה באוניברסיטה) הנה תנאי לקבלת הציון בקורס. תלמיד הגר באילת ומבצע את עבודתו במכון הבינאוניברסיטאי יידרש להשתתף בסמינר השבועי של המכון באילת (ולהציג אישור דומה על נוכחותו בלפחות 80% מהסמינריונים), אך את שתי הרצאותיו ייתן במסגרת הרגילה בירושלים.
 
הסמינר המחלקתי: החוג רואה גם חשיבות רבה להשתתפות תלמידיו בסמינר המחלקתי השבועי. סמינר זה חושף את התלמידים לתחומי מחקר מגוונים בתחומי אס"א אשר חלקם אינו מכוסה בקורסים או במחקרים במחלקה ובקמפוס בירושלים.
 
בחירת מנחה: לכל תלמיד חייב להיות לפחות מנחה אחד (אך לא יותר משניים) מאנשי הסגל האקדמי החברים בחוג. המנחה השני יכול להיות חוקר מחוץ לחוג.
 

בחירת נושא העבודה תעשה באישור המנחה/ים תוך הקפדה על התאמתה של העבודה לדרישות הפקולטה, כמפורט בשנתון. על העבודה להתבסס על אחד או יותר מטיפוסי המחקר הבאים: ניסוי, תצפית, ניתוח נתונים ומחקר תיאורטי (מודלים). יש להקפיד על היקף עבודה הניתן להשלמה, כולל כתיבה, במשך לא יותר משנתיים (או שווה ערך לזמן זה במקרה חריג בו התלמיד איננו יכול להקדיש זמן מלא לעבודתו באוניברסיטה). בכל מקרה, הארכת משך הלימודים מעבר לשנתיים תותנה באישור ראש החוג ומזכירות הפקולטה לאחר הגשת בקשה בכתב בה ינומק הצורך בהארכה.
 
הרצאה ראשונה- הצעת המחקר: במסגרת השתתפות החובה בקורס "סמינריון סגל ומוסמך" יציג התלמיד את מחקרו המוצע בהרצאה בפני חברי החוג ותלמידיו. הרצאת חובה זו תינתן במשך שנת הלימודים הראשונה. ההרצאה תכלול שני פרקים: פרק ראשון בו יסקור התלמיד את שאלת המחקר ואת הידוע מהספרות המדעית תוך התייחסות לחשיבותה ותרומתה המדעית הצפויה של העבודה המוצעת, ופרק שני בו יתוארו בפירוט השיטות המוצעות לביצוע העבודה. ככלל, אין לדון בהרצאה זו בתוצאות. על התלמיד להעביר למזכירות החוג תקציר מורחב (1-2 עמודים) של הצעת המחקר שבוע (לפחות) לפני ההרצאה. ציון הקורס יתבסס על ההרצאה הראשונה ובו ישוקללו איכות ובהירות ההצגה של הרקע למחקר, מטרת המחקר, תכנית המחקר ושיטות העבודה, וכן האופן שבו ענה התלמיד לשאלות.
 
מיד עם סיום ההרצאה תכונס "ועדת שיפוט" אשר חבריה יכללו את מנחה/י התלמיד ושניים-שלושה חברי חוג נוספים. הוועדה תשאל את התלמיד שאלות הבהרה ותבחן את התאמת המחקר המוצע לקריטריונים של עבודת מוסמך בפקולטה ובחוג, הן בהיבטיה המדעיים-אקדמיים והן בהיבטיה הלוגיסטיים (כגון הזמן הדרוש להשלמתה, זמינות מימון וציוד, סיכוי ההצלחה וכד'). לוועדה ייפוי כוח לאשר, לדחות או לדרוש שינויים בהצעת המחקר. אישור הוועדה יידרש כתנאי להמשך עבודתו של התלמיד. במקרה בו תדרוש הוועדה שינויים בתכנית המחקר, יהיה על התלמיד להגיש לוועדה הצעת מחקר מתוקנת (2-5 עמודים) תוך חודש ימים. הוועדה תחליט על קבלת או דחיית ההצעה המתוקנת תוך שבועיים מיום הגשתה.
 
מעבר למסלול ישיר לדוקטוראט: החוג מאפשר לתלמידיו המצטיינים לעבור למסלול הישיר לדוקטוראט. המעבר מבטל את הצורך בכתיבת עבודת גמר. תנאי המעבר ומהלך הלימודים במסלול הישיר מתוארים באופן מפורט בשנתון הפקולטה. להלן תיאור התנאים הייחודיים לחוג אס"א.
 
המעבר למסלול הישיר מיועד לתלמידי מוסמך עם ממוצע ציוני בוגר גבוה מ- 90 אשר מחקרם במסגרת המוסמך מעיד על סיכוי גבוה להתפתחות העבודה והגעתה לרמה הנדרשת מעבודת דוקטוראט. המעבר מותנה בהמלצת המנחה/ים וראש החוג ובהצלחה בבחינת מעבר. וועדת הבחינה תכלול את ראש החוג, מנחה/י התלמיד ובוחן נוסף מחברי החוג. לעיתים, במידת הצורך, יצורף לוועדה בוחן חיצוני מחוג או מוסד אחר. שבועיים לפני הבחינה יגיש התלמיד לחברי הוועדה תכנית להמשך המחקר. בתכנית יציג התלמיד את נימוקיו להרחבת המחקר למסגרת של עבודת דוקטורט, את חשיבותו המדעית של המחקר, ואת חידושיו הצפויים. כמו כן יפורטו בתכנית עיקרי תכנית המחקר ושיטות העבודה המוצעות.
 
עשרה ימים לפני הבחינה יקבל התלמיד מהבוחן הנוסף (מקרב חברי החוג) "נושא סקר ספרותי". סקר זה יתמקד בנושא שאיננו קשור לעבודת המחקר של התלמיד. על התלמיד יהיה למצוא ולקרוא מספר מאמרים מרכזיים על הנושא הנסקר. בחינת המעבר תכלול דיון ושאלות על שלושה נושאים: המחקר שנעשה עד כה המתואר במסמך אותו הגיש התלמיד,  תכנית המחקר העתידי ונושא הסקר הספרותי. בסיום הבחינה תחליט הוועדה באם לאשר את בקשת התלמיד לעבור למסלול הישיר ותיקבע את ציון הבחינה (משמעות הציון מפורטת בשנתון).
 
כתיבת עבודת הגמר והכנה לבחינת סיום המוסמך:
היקף עבודת הגמר לא יעלה על 60 עמודים מודפסים כולל תרשימים וטבלאות אך לא כולל רשימה ביבליוגרפית ונספחים. הטקסט יודפס בגופן Times New Roman בגודל 12 ברווח 1.5 בין השורות. עיצוב הדף יהיה כדלקמן: שוליים עליונים ותחתונים- 2.5 ס"מ, שוליים ימניים (שמאליים באנגלית) - 3 ס"מ, שוליים שמאליים (ימניים באנגלית) - 2.5 ס"מ. שפת החיבור: עברית או אנגלית. עבודה באנגלית דורשת תקציר מורחב בעברית. לעבודה הכתובה בעברית יצורף תקציר באנגלית.
 
לגירסה המוגשת לבחינת המוסמך יש לערוך את העבודה בסדר הבא: דף שער (ראה דוגמא בסוף מסמך זה), תקציר בעברית, תקציר באנגלית, תוכן עניינים, גוף העבודה (ראה להלן), ביבליוגרפיה, נספחים.
גוף העבודה יערך בדרך כלל בסדר הבא: רקע מדעי, מטרות העבודה, שיטות, תוצאות, דיון ומסקנות.
לנוסח הסופי של התזה המוגש לחוג ולפקולטה (כמתואר להלן) ניתן להוסיף עמוד תודות והקדשה.
אין לכלול עמוד תודות בעותק המוגש לבחינה.
 
אישור המנחה/ים שעבודת הגמר הכתובה ראויה להגשה מהווה תנאי לתחילת ההכנות לבחינת הסיום. לאחר קבלת האישור על התלמיד לפנות למזכירות המוסמך בפקולטה על מנת לקבל אישור בכתב על השלמת כל חובותיו האקדמיים והמנהלתיים. את האישור ימסור התלמיד למזכירות אס"א ויפנה אל ראש החוג בבקשה למנות את צוות הבוחנים ולקבוע מועד להרצאת הסיכום והבחינה. צוות הבוחנים יכלול את המנחה/ים ועוד שני בוחנים אשר אחד מהם ישמש כקורא נוסף של העבודה הכתובה.
 
הרצאת הסיכום ובחינת הגמר: הרצאת הסיכום והבחינה ייערכו ברצף באותו יום. ההרצאה תהייה פתוחה לקהל ותינתן כחלק מהקורס "סמינריון סגל ומוסמך". שבוע לפני ההרצאה ישלח התלמיד את תקציר העבודה לחברי החוג ותלמידיו. על ההרצאה להימשך כ-45 דקות ובסיומה ייערך דיון אשר במהלכו יענה התלמיד על שאלות הנוכחים. בחינת הגמר תתחיל מיד לאחר ההרצאה. חלקה הראשון של הבחינה יתמקד בשאלות הקשורות לעבודת הגמר הכתובה. חלקה השני של הבחינה יכלול שאלות כלליות בנושאי אס"א אשר קשורים, אם כי לא בהכרח באופן הדוק, לנושא העבודה. ציון התואר יקבע על סמך ציון עבודת הגמר, ציון הבחינה וציוני הקורסים, כמפורט בשנתון. דרישות ציוני המינימום בפקולטה הינם: ציון מינימלי בכל קורס במוסמך-60, ציון מינימלי בבחינת הגמר- 65, ציון מינימלי בעבודת הגמר- 65, ממוצע סופי מינימלי לקבלת התואר 65.
 
לוועדת הבחינה הסמכות לדרוש תיקונים בעבודה הכתובה. לאחר הכנסת התיקונים, באם נדרשו, ימסור התלמיד לראש החוג דו"ח בו מפורטים השינויים שהוכנסו ומכתב מהמנחה/ים המאשר את השלמת עבודת הגמר כפי שנדרש בבחינה. או אז יגיש התלמיד לראש החוג שני עותקים כרוכים של עבודת הגמר. עותק אחד יצורף לאוסף עבודות הגמר והדוקטוראט במזכירות החוג והאחר יועבר למזכירות המוסמך בפקולטה אשר תעבירו למשמרת בספריית הרמן. מסירת העותק למזכירות הפקולטה תחשב כמועד השלמת לימודי המוסמך.
 


 להלן דוגמא לדף השער של עבודת הגמר:
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
המכון למדעי החיים
החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  
 
עבודת גמר לתואר מוסמך בנושא:
 
השפעת טריפה על גודל אוכלוסיית צבי הנגב (Gazella dorcas) בישראל
 
 
Effect of predation on the population size of the Negev Gazelle (Gazella dorcas) in Israel
  
 
מאת
דנה ישראלי
 
 
בהדרכת
פרופ' ישראלה דן
 
 
 
 
דצמבר 2004
כסלו תשס"ה
 


[1] עדכון אחרון: יוני 2008
[2] הכוונה כמובן הינה לתלמיד או תלמידה. השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי קיצור בלבד.
 


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים